Tổng hợp một số bài tập thiêt kế của lớp thiết kế quảng cáo ngắn hạn


Chia sẻ một vài bài tập thiết kế của học viên lớp Photoshop tại Đà Nẵng.

0 nhận xét: