Bài 3 Thiết kế quảng cáo với photoshop ► Hệ màu trong thiết kế quảng cáo


Bài này mình sẽ giới thiệu tổng quan về 2 hệ màu RGB (Chủ yếu hiển thị ) & CMYK (Hệ màu trong in ấn)Bài 3: http://www.huyphotoshop.com/2016/10/bai-3-thiet-ke-quang-cao-he-mau-trong.html

0 nhận xét: