Nhứng bức hình sáng tạo giữa hình vẽ và ảnh chụp0 nhận xét: