Preset lightroom màu film


Ảnh và preset từ fb Nguyễn Đức Hoàng
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B_Q2_QezmG4VVVB1TXFWa3VTZ3c/view?usp=sharing

0 nhận xét: