Typography file psd sưu tầm
Link tác giả chia sẻ: https://www.facebook.com/vuong.hongthao?fref=nf
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHRzFleTF1LW9tVkU/view?usp=sharing
hoặc
https://docs.google.com/uc?id=0BwH-9iNNPojSZ3FCUnU4VXpPWnM&export=download

0 nhận xét: